Standard salgs- og leveringsbetingelser

Tilbake til serviceskjema

PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende time priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. 
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.
Ønskets det prisoverslag på reparasjonen eller servicen må dette meddeles skriftlig ved innlevering.

LEVERINGSBETINGELSER 

Max Service A. S påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggs frakt er kr 125.- eks. mva. Andre avtaler skal bekreftes fra selger o ordrebekreftelsen.


BETALINGSBETINGELSER

Ordinære betalingsbetingelser er forskudd eller kreditt etter avtale. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1 % per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del.

Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven.VARENS ANVENDELSE

Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.
 

ANSVAR

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil. Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.


REKLAMASJONER

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 6 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.


RETUR

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner.

Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

Ved kvalitetsreklamasjoner på utført arbeid vil varen bli reparert.


FORCE MAJEURE

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

SALGSPANT

Selger har panterett til leverte varer (jfr. Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er betalt.

Tilbake til serviceskjema